กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลการประกวดคัดเลือกนักประดิษฐ์ อถล. นักประดิษฐ์ รักดิน รักน้ำ รักโลก ประจำปี 2567 ระดับประเทศ

กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลการประกวดคัดเลือกนักประดิษฐ์ อถล. นักประดิษฐ์ รักดิน รักน้ำ รักโลก ประจำปี 2567 ระดับประเทศ เน้นย้ำ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสร้างพลังการมีส่วนร่วมในการดูแลดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ Change for Good เพื่อโลกใบเดียวนี้ของเราคงอยู่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคัดเลือกนักประดิษฐ์ อถล. นักประดิษฐ์ รักดิน รักน้ำ รักโลก ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ชนะการประกวด ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ซึ่งถืว่าทุกคน คือ ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย แสดงออกซึ่งการปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างแรงผลักดันให้กับภาคีเครือข่าย หมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน ในการดำเนินการเพื่อให้การจัดการดินและน้ำ รวมถึงสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จนนำไปสู่การขยายผลการดำเนินการให้เป็นต้นแบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 – 2567 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน : Sustainable Soil and Water for better life” ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการส่งเสริมให้มี อถล. ในทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปฏิกูลและขยะมูลฝอย และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดการฟื้นฟูดินที่ถูกทำลาย เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป” นายเชษฐา กล่าวเพิ่มเติม

นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียจัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกนักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักโลก ประจำปี 2567 ซี่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 – 2567 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน : Sustainable Soil and Water for better life” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมจากองค์การจัดการน้ำเสีย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา 20,000 บาท

ระดับประถมศึกษา ผลงาน “บ่อดักไขมันสี่สหาย” โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงาน “การประดิษฐ์ของใช้จากกล่อง UHT เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงท้องทะเล” โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “เครื่องบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติจากเส้นใยธรรมชาติ” โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา 15,000 บาท

ประถมศึกษา ผลงาน “Smart Plant ระบบรดน้ำอัจฉริยะ” โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงาน “เครื่องดักจับไขมันและกำจัดกลิ่นจากวัสดุเหลือใช้” โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา 5,000 บาท

ระดับประถมศึกษา ผลงาน “เครื่องล้างถุงนมพลังงานมือหมุน” โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงาน “เครื่องยิง EM Ball” โรงเรียนเทศบาลวัดโชค เทศบาลเมืองโพธาราม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “เครื่องควบคุมปริมาณการรดน้ำและใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ” โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา