ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยนาททุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯ ชัยนาท นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยนาททุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดอุทัยธานี

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ส่งมอบ ณ บริเวณลานหน้าโรงสีธนสรร ไรซ์จํากัด ตําบลคุ้งสําเภา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงประชาชนชาวชัยนาททุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชัยนาท ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อจากจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ส่งมอบ โดยตนได้เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยจะเริ่มจาก บริเวณลานหน้าโรงสีธนสรร ไรซ์ จํากัด มุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปประดับไว้ ณ บริเวณพิธี เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ในวันพรุ่งนี้ ก่อนที่ในวันที่ 26 มิ.ย. 67 จังหวัดชัยนาทจะมีการเคลื่อนขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ อีกครั้ง เพื่อส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ ฯ ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะนำไปทำกิจกรรมเป็นจังหวัดถัดไป

นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดชัยนาท อยู่สายเดียวกับจังหวัดนครสววรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้เริ่มพร้อมกันที่จังหวัดต้นทางทั้ง 10 สาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย