นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยถึง การบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลท่าชัย นำโดยนายประมวล เถื่อนถ้ำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าชัยใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน น.ส.มณีวรรณ ปริมาณ ราษฎรหมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาความเดือดร้อน ด้านที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ตามข้อมูล Thai QM ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนไม้แปรรูปจากนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย และคณะผู้บริหาร

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มุ่งมั่นในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในตัวชี้วัดข้อ 1 “ที่อยู่อาศัย” เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ภายในครัวเรือนที่ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต่ออีกว่า มติคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอศรีสัชนาลัย ได้มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย “อำเภอศรีสัชนาลัยซ่อมสร้างบ้าน 73 หลัง” ครอบคลุมทั้ง อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ยากจน ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีสภาพทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้ง 73 หลัง เป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวในตอนท้ายว่า ภายใต้การนำของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย โดยมีการบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียง “มิติยาฝรั่ง” คือ ทำให้อยู่รอด แต่ในส่วนของ “มิติยาไทย” คือ ทำให้ยั่งยืน นั้น จะได้มีการนำองคาพยพภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมพัฒนาในมิติอื่น ๆ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน “Sustainable Village” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการดำเนินการสานพลัง บวร เสริมสร้างพลังคนในชุมชน นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น Change for good

“ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือทุกเรื่อง ขอให้แจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทุกข์น้อยลงจนหมดไป มีแต่ความสุขที่เพิ่มพูนและยั่งยืน” นายวันชัยฯ กล่าวในตอนท้าย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI