กรุงเทพ อาร์ไอเอเเล็บ (Bangkok R.I.A.Lab) คว้า ArokaGO Star Award สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 มิ.. 2567 ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น   ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขี้น  ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ไทย(TMWTA) และที่ปรึกษา สมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย เป็นประธานผู้มอบ ArokaGO Star Award ให้แก่ กรุงเทพ อาร์ไอเอเเล็บ(Bangkok R.I.A.Lab)  โดยคุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกรุงเทพอาร์ไอเอ  ขึ้นรับรางวัล โดยการให้รางวัลนี้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากมาตรฐานปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ประสบการณ์ของลูกค้า(Customer Experience) และกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน(Sustainable Business Process) ซึ่งเน้นถึงความพร้อมต่อการให้บริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

สมาคมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (TMWTA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย มีส่วนสำคัญในการยกย่องสถานประกอบการที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม คณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้กล่าวชื่นชม BRIA LAB สำหรับความมุ่งมั่นในการให้บริการดูแลสุขภาพรายบุคคล และกลุ่มบุคคล โดยเสนอความก้าวหน้าของบริการทางการแพทย์ด้านการตรวจสุขภาพ

ณะกรรมการยังกล่าวต่อไปว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบArokaGO Star Award ให้กับ เบรียแล็บ (BRIA LAB) ซึ่งห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าของการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

เบรียแล็บเป็นธุรกิจที่เริ่มจากความตั้งใจเล็กๆ ของนักเทคนิคการแพทย์ผู้หยั่งรากลึกความรักในวิชาชีพ ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิน จึงริเริ่มก่อตั้งกรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ ซึ่งเป็นศูนย์แล็บเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยให้บริการการตรวจวินิจฉัย รายงานผลถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีด้วยการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งนั่นหมายถึงทำให้คุณภาพทางการรักษาดียิ่งขึ้นไปด้วย เบรียแล็บยังมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ อีกด้วย จนในปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน  BRIA LAB (เบรียแล็บ) เป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำ ให้บริการแก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิกต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะห์ ของ   นักเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นในเรื่อง ความเที่ยงตรง ความแม่นยำของเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผู้ได้รับผลการตรวจมั่นใจในผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO15189, ISO15190, LA และ ISO 27001 ซึ่งยืนยันผลการตรวจมีมาตรฐานระดับสากล

BRIA LAB  มีบริการการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ มากกว่า 700 รายการซึ่งรวมถึงการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น การตรวจในกลุ่ม AntiAging การตรวจระดับยีน การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นจากเลือด ตรวจภูมิแพ้จากเลือด ตรวจคัดกรองทารกดาวน์ รวมถึงการวัดระดับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เป็นต้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ามานานกว่า 40 ปี

 

การได้รับมาตรฐาน ArokaGO Star ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของทีมบริหาร และทีมงานของกรุงเทพ อาร์ไอเอเเล็บ (BRIA LAB)  ความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการแพทย์ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อแสดงถึงความพร้อมสู่ Medical and Wellness Hub ของประเทศไทยต่อไป

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรุงเทพ อาร์ไอเอเเล็บ (Bangkok R.I.A.Lab)  สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์  https://www.brianet.com.