พ่อเมืองกำแพงเพชร เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น มุ่งมั่น สร้างความรู้ความเข้าใจของคนในชาติ ส่งเสริมความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย

พ่อเมืองกำแพงเพชร เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น มุ่งมั่น สร้างความรู้ความเข้าใจของคนในชาติ ส่งเสริมความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถ่ายทอดและหนุนเสริมความรู้รักสามัคคี และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกว่า 200 คน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่ได้รู้จักความเป็นมาของประเทศชาติ ที่บรรพบุรุษไทยในอดีตยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย อันจะทำให้เกิดค่านิยมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงเกิดความกตัญญูกตเวที เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการนำองค์ความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต

“จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น โดยเรียนเชิญ “ครู ก” ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงมหาดไทย รวม 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวนพรัตน์ รามสูต 2) นายอมรศักดิ์ กุลสุ 3) นางวิมลรัตน์ จันทร์แดง และ 4) นายกตัญญู สุวรรณกิจ มาร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความรักชาติบ้านเมือง และมีความกตัญญูกตเวที และความภาคภูมิใจและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ” นายชาธิปฯ กล่าว

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้ได้หารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกับวิทยากร “ครู ก” ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น และแนวทางในการขยายผลการจัดอบรมสร้าง “ครู ข” ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะเชิญครู ก. ระดับจังหวัดที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเข้าร่วมเป็นครูผู้สอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ต่อไป