พ่อเมืองกาฬสินธุ์นำภาคีเครือข่ายน้อมนำพระราชดำริในหลวง จัดการแข่งขัน Balance Bike รุ่นเยาว์ เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งมั่น เสริมสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กปฐมวัย พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (14 มิ.ย. 67) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมนำและขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์ที่ดีและแข็งแรง อีกทั้งสร้างเสริมการมีวินัย มีความกล้าหาญ มีน้ำใจนักกีฬา ผ่านการออกกำลังกายกีฬาจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เป็นการฝึกการทรงตัว รวมทั้งช่วยฝึกสายตาการแยกแยะสี การประเมินระยะทาง การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทางและการใช้ กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

“จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจัดโครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายให้มีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้าน เสริมสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อันจะก่อให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนกระจายสู่ชุมชน” นายสนั่นฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปีชาย รุ่นอายุ 4 ปีชาย รุ่นอายุ 5 ปีชาย รุ่นอายุ 6 ปีชาย รุ่นอายุ 3 ปีหญิง รุ่นอายุ 4 ปีหญิง รุ่นอายุ 5 ปีหญิง และรุ่นอายุ 6 ปีหญิง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทาง Facebook Fanpage PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือเทศบาลทุกแห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์