ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (14 มิ.ย. 67) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา ซึ่งตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายไกรสร กล่าวต่อไปว่า สำหรับในการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ฯ ในวันนี้ตนพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติอย่างงดงามตระการตา ซึ่งทุกกิจกรรมต่างล้วนแล้วแต่เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างสรรค์ “สุนทรียะ” เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอันทรงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องคนไทยทุกคน

นายไกรสร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องด้วยรัฐบาลได้ดำเนินการและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยกำหนดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จึงได้จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ขึ้นในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ประกอบด้วยเส้นทางจำนวน 10 สาย ๆ ละ 72 ธง เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน

“ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งใน 76 จังหวัดของการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่าน จำนวน 2 สาย คือ สายที่ 3 เริ่มต้นจากจังหวัดบึงกาฬ – หนองคาย – อุดรธานี – หนองบัวลำภู – เลยและส่งมอบให้กับจังหวัดขอนแก่น ที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และสายที่ 4 เริ่มตันจากจังหวัดนครพนม – สกลนคร – มุกตาหาร – กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด -มหาสารคาม และส่งมอบให้กับจังหวัดขอนแก่น ที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และในวันนี้ จังหวัดขอนแก่นจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดชัยภูมิ โดยขบวนแบ่งออกเป็น 2 สาย สายแรกเส้นทางผ่านอำเภอพระยืน มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ไชย สายที่สองเคลื่อนขบวนผ่านอำเภอบ้านแฮด บ้านไผ่ พล และแวงน้อย ไปสิ้นสุดการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ที่ อำเภอคอนสวรรค์“ นายไกรสร กล่าว

นายไกรสร กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดรอยต่อใกล้เคียง ได้ร่วมแรง ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือน้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง