ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.พังงา สังเกตการณ์ โครงการจ้างเหมาเอกชนออกใบอนุญาตทำงานฯ ของแรงงานต่างด้าว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.พังงา สังเกตการณ์ โครงการจ้างเหมาเอกชนออกใบอนุญาตทำงานฯ ของแรงงานต่างด้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบและติดตามด้านสถานที่บริการ สำหรับการจ้างดำเนินงานโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอ และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ณ จังหวัดพังงา โดยมี นางเจนจิรา เดชะรัฐ เลขานุการกรม ร่วมในคณะ เพื่อตรวจติตามความคืบหน้า การปรับปรุง ตกแต่ง และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นที่ทำการของศูนย์บริการ ใบ อนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามแนวกำหนดของโครงการ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการให้บริการด้วยระบบสารสนเทนที่ทันสมัย เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นสากล เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และการใช้เอกสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ได้จัดสร้างศูนย์ให้บริการรับคำขอ และการแจ้งการทำงานของแรงต่างด้าว โดยได้กระจายอยู่ทั่วประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กรุงเทพมหานคร 7 แห่ง ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัด จำนวน 33 แห่ง ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง 5 แห่ง หน่วยบริการใบอนุญาตทำงานแบบเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง และศูนย์กำกับและควบคุมการปฎิบัติงาน 1 แห่ง ซึ่งการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการของคนต่างด้าวนั้น จะใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการขอใบอนุญาตทำงาน กระบวนงานการต่ออายุ/ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน กระบวนการงานการขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน กระบวนงานแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน กระบวนงานแจ้งการส่งมอบคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ให้กับนายจ้าง และกระบวนงานเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้สะดวกต่อการให้บริการ และเข้าใจง่าย สำหรับนายจ้างจากสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว