คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ”

คณะที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำปาง เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยการต่อยอดการดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” สู่การพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้รับเมตตาจาก พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย มี รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และนายคณิต ธนูธรรมเจริญ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำปาง” ณ แปลงนางกัญจ์วิภา ปิงวัง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเมืองลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม ต่อยอดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” สู่การพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ และเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโคก หนอง นา อารยเกษตร

“จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล พื้นที่ของ นางกัญจ์วิภา ปิงวัง บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” นายชัชวาลย์ ฯ กล่าว

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงคิดค้นทฤษฎีใหม่เพื่อยังคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน โดยทรงให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำ ทำให้พื้นที่ทำมาหากินต้องมีน้ำและมีการจัดสรรพื้นที่ในการทำประโยชน์อย่างสมดุล และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด จึงพระราชทานโครงการโคก หนอง นา ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์และต่อยอดมาจากการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำไปขับเคลื่อน โดยเป็นนโยบายหลักให้ทุกจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ได้ร่วมกันดำเนินการ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา” หรือโครงการ “อารยเกษตร” ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นที่ที่เราพัฒนาแล้วจะเกิดความสวยงาม ทั้งภาพลักษณ์ และอรรถประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีผืนแผ่นดินทำมาหากิน อยู่อาศัย ที่มีต้นไม้ 5 ระดับ อันจะทำให้คนมีกิน มีใช้ และดูแลให้คนในครอบครัวมีความสุข

“ขอขอบคุณเจ้าของแปลงโคก หนอง นา อารยเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในระดับอำเภอได้ และจังหวัดลำปางจะน้องนำแนวทางแปลงโคก หนอง นา ไปประยุกต์ต่อยอดขยายผลในแปลงอื่น ๆ ทุกพื้นที่ มุ่งมั่นขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกันนำสิ่งที่ดีสู่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง “Change for Good” ช่วยกันทำให้ทุกพื้นที่ของเรามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายชัชวาลย์ ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood