ปลัด มท. พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด 76 จังหวัด ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด 76 จังหวัด ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัด มท. พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด 76 จังหวัด ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (29 พ.ค. 67) เวลา 08.00 น. ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ มาปลูกร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ซึ่งต้นไม้ประจำจังหวัดของทุกจังหวัด จะเป็น เครื่องหมายสัญลักษณ์แทนความจงรักภักดีของพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเจริญเติบโตอยู่ร่วมกันเป็นร่มเงาให้กับผู้คนที่มีโอกาสเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ที่มาเยี่ยมเยียนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้มารู้จักต้นไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด

“เป็นความตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีหัวใจดวงเดียวกันกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน นั่นคือ หัวใจแห่งความจงรักภักดี และต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อแทนใจในการแสดงพลังความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำต้นไม้ประจำจังหวัดของทุกจังหวัด มาปลูกร่วมกันที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชนทุกจังหวัดแล้ว ยังเกิดประโยชน์ในด้านการเรียนรู้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นส่งต่อเพื่อมอบสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวใจกลางเมืองหลวง เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศสะอาด มีที่อยู่อาศัยที่ดี ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายภารกิจในการรับผิดชอบดูแลต้นไม้ประจำจังหวัดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทุกจังหวัดจะต้อง “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ส่งต่อการดูแลรักษาต้นไม้ประจำจังหวัดที่มาปลูกไว้ในที่แห่งนี้ต่อไป เพื่อให้มีความเจริญงอกงาม ให้ความร่มเงา ช่วยลดโลกร้อน และที่สำคัญคือเป็นปอดให้คนกรุงเทพฯ ทำให้โลกของเรามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการที่ได้มีความสุข มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทุกท่านยังได้ร่วมสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ ซึ่งพวกเราทุกคนต่างจงรักภักดี รู้สึกปลาบปลื้มซาบซึ้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ให้พวกเรามากมาย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ โดยน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ หรือ “อารยเกษตร” และศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งต้นไม้ประจำจังหวัดที่เรานำมาปลูกนั้น นอกจากจะช่วยเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สร้างความอุดมสมบูรณ์ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของแต่ละจังหวัดแล้ว ยังเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ

“สำหรับต้นไม้ประจำจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้นำมาร่วมปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทุ้งฟ้า ขานาง มะหาด สีเสียด กัลปพฤกษ์ จันอิน อะราง ประดู่ป่า มะตูม ขี้เหล็กบ้าน มะเดื่อชุมพร กาสะลองคำ ทองกราว ศรีตรัง หูกวาง แดง สุพรรณิการ์ จันทน์หอม กันเกรา สาธร แซะ เสลา นนทรี ตะเคียนชันตาแมว กำลังเสือโคร่ง สิรินธรวัลลี กาฬพฤกษ์ ปาริชาติ เกด โพธิ์ศรี ตะเคียนทอง หมัน สารภี เทพธาโร พะยอม บุนนาค ปีบ หว้า มะขาม ยมหิน ประดู่อังสนา พฤกษ์ ช้างน้าว กระพี้จั่น กระบาก โสกเหลืองศรียะลา กระบก อบเชย กระทิง โมกมัน พิกุล ขะจาว จามจุรี สนสามใบ ลำดวน อินทนิลน้ำ สะเดาเทียม กระซิก โพทะเล จิกทะเล พญาสัตบรรณ มะขามป้อม ตะแบกมะกล่ำต้น ตาล มะเกลือ เคี่ยม มะค่าแต้ ชิงชัน พะยูง มะพลับ ตะเคียนหิน รัง สัก สะเดา ยางนา โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับทุกจังหวัดดูแลรักษาต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ ให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทย ด้วยหัวใจแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพสกนิกรที่ดี ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ในการหนุนเสริมทำให้คนไทยทุกคนได้มีสิ่งที่ดีในชีวิต ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

#WorldSoilday
#วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership
#MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood