ปลัด มท. เผยผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญแผ่นธรรมนาวา “วัง” จำนวน 7.6 ล้านแผ่น

ปลัด มท. เผยผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญแผ่นธรรมนาวา “วัง” จำนวน 7.6 ล้านแผ่น เพื่อมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ทั่วประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา 22 พ.ค. 67

วันนี้ (21 พ.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น โดยในวาระเริ่มแรก กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 100,000 แผ่น รวมจำนวน 7,600,000 แผ่น เพื่อมอบให้กับพุทธศาสนิกชน ประชาชน วัด สถานศึกษา เรือนจำ และสถานพินิจ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเป็นสรรพสิริมงคลให้แก่พี่น้องประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งในขณะนี้ทุกจังหวัดได้จัดพิธีรับแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิ

1. จังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

3. จังหวัดสมุทรสาคร ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

4. จังหวัดชัยภูมิ ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

5. จังหวัดลำปาง ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

6. จังหวัดนครนายก ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

7. จังหวัดสระบุรี ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

8. จังหวัดระนอง ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

9. จังหวัดชลบุรี ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

10. จังหวัดนครพนม ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

 

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” อันประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้วงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ “วันวิสาขบูชา” ที่ตามพุทธประวัตินั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม