ที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง” ต.โพนงาม อ.คำชะอี

ที่ปรึกษาปลัด มท. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง” ต.โพนงาม อ.คำชะอี เน้นย้ำ เป็นต้นแบบการบริหารจัดการชุมชน จากการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง แนวทางนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (17 พ.ค. 67) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเมื่อช่วงสายวันนี้ อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มุกดาหาร โดยมี ทีมตำบลโพนงาม ภายใต้การนำของปลัดอำเภอคำชะอี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มออมทรัพย์ ให้การต้อนรับ

“กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ระดับจังหวัด ของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การส่งเสริมการออมและประกอบอาชีพของสมาชิก สนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร การทำปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มเพิ่มความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการให้พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยืน (SDGs) อีกทั้งมีเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมมาปันผลและเป็นสวัสดิการให้สมาชิก” นายวรญาณ กล่าวในช่วงต้น

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยการรวมกลุ่มจัดการทุนของชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบท ในรูปแบบการรวมกลุ่มกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนของชุมชนเป็น “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ภายใต้ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคน” ใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออม ภายใต้หลักการ “คุณธรรมพัฒนาคน ประชาชนพัฒนาชาติ” โดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน ซึ่งเงินรายได้จากกลุ่มออมทรัพย์จะเป็นเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็น สามารถกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว โดยการบริหารจัดการของสมาชิกและช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชน

“กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2529 โดยนายบุญทัน ปัทวงศ์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านรู้จักนำหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจในหมู่สมาชิก มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และรู้จักการออมเงินเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้เงินไปลงทุนหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ให้กับกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนในชุมชน ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง มีสมาชิก 2,429 คน มีสมาชิกกู้เงินไปลงทุน 454 คน มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มมากกว่า 63 ล้านบาท มีการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ จัดตั้งฉางข้าวเปลือก จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์/กองทุนสวัสดิการให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุน เช่น สวัสดิการแรกเกิด ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมประเพณีพื้นถิ่น สวัสดิการฌาปนกิจ เป็นต้น มีการสนับสนุนเงินทุนในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายให้กับชุมชน โดยการรับซื้อมูลสัตว์จากชุมชนเพื่อนำมาแปรรูป การสนับสนุนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีรถเกี่ยวข้าว รถหกล้อ สำหรับบรรทุกข้าวที่รถเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อขนส่งไปยังบ้านสมาชิกและบ้านของชาวบ้านที่ใช้บริการในอัตราที่ต่ำกว่าค่าบริการทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่สมาชิก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตลอดจนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการดำเนินการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ซึ่งลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในทุกวันที่ 1, 5 และวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นวันเปิดทำการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะมีการจัดกิจกรรมถนนชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านนำพืชผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล และอาหาร ขนมพื้นถิ่น มาจำหน่ายให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการกลุ่มออมทรัพย์ อันเป็นการสร้างรายได้เสริม และกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกวิถีทางหนึ่งด้วย และกลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังมีกลุ่มประปาเพื่อการเกษตร จำนวนสมาชิก 80 ราย โดยคิดน้ำเพียงหน่วยละ 2 บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีน้ำใช้ในการเกษตรและบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว” นายวรญาณฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสระพัง ตำบลโพนงาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่ดำเนินการบริหารจัดการโครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นับเป็นต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ที่สำคัญยังดำเนินการตามวัตถุประสงค์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกระทรวงมหาดไทย มุ่งส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวมุกดาหาร ตอบสนองเป้าหมายการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ที่กระทรวงมหาดไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามแนวทางการเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ที่ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2567
วันที่ 17 พ.ค. 2567