นายอำเภอกระนวน “คืนคนดีสู่สังคม คืนลูกหลานสู่ครอบครัว” เดินหน้านำตัวผู้ป่วยยาเสพติดเข้าบำบัดที่ศูนย์พักคอย CI

นายอำเภอกระนวน “คืนคนดีสู่สังคม คืนลูกหลานสู่ครอบครัว” เดินหน้านำตัวผู้ป่วยยาเสพติดเข้าบำบัดที่ศูนย์พักคอย CI เน้นย้ำ แนวคิด “เอาชนะทางความคิด ให้โอกาส ให้ที่ยืน และให้อาชีพ” เพื่อป้องกันการกลับไปกระทำความผิดซ้ำ หวนคืนสู่การเสพยาเสพติด
.
วันนี้ (12 พ.ค. 67) นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เปิดเผยว่า ตามที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนมาตรการเข้มข้นและจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด Community Isolation : CI ใช้สถานที่ชุมชนเป็นฐานปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและให้นายอำเภอทุกอำเภอใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) และพื้นที่ภายในอำเภอ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพที่ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลจิตเวช มาอยู่ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน เพื่อฟื้นฟู ฝึกอาชีพ เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ด้วยแนวคิด “เอาชนะทางความคิด ให้โอกาส ให้ที่ยืน และให้อาชีพ”

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน กล่าวว่า ในขณะนี้อำเภอกระนวน ได้นำผู้เสพ/ผู้ป่วยยาเสพติด 2 ราย เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด (Community Isolation : CI) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยตนได้มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมประจำวันเพื่อให้ผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูได้มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งการประสานภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้มีรายได้ และได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ร่วมดูแลด้านสุขภาพ ระบบการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการบำบัดรักษา ไม่เพียงเท่านั้นทางชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอกระนวน พร้อมผู้นำชุมชน ก็ได้มีการเข้าพบพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสพ/ผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อแยกผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชุมชน ออกมาพักคอยจนกว่าจะมีความพร้อมกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยยาเสพติด ตามแนวทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยแนวคิด “เอาชนะทางความคิด ให้โอกาส ให้ที่ยืน และให้อาชีพ” เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากสถานพยาบาล หรือผู้ป่วยที่ยังไม่หายขาดจากยาเสพติดที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มาเข้ารับการบำบัดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัด/ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ โดยการดูแลของนายอำเภอและพนักงานฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด

นายคเณศวร เกษอินทร์ กล่าวต่ออีกว่า ขอให้พ่อแม่ และครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่อำเภอ ไม่ต้องกังวลใจถึงขั้นตอนของการดูแลรักษา เพราะเราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชาวอำเภอกระนวน เข้ามาผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่สร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ ฝึกระเบียบวินัย ฝึกอาชีพ และทักษะการกลับเข้าสู่สังคมแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ครูเวรคอยดูแลเรื่องวินัย ความปลอดภัยในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เข้ามาประเมินอาการ ให้คำแนะนำผู้ป่วยทุกวัน โดยในขณะนี้อำเภอกระนวนมีผลการดำเนินการในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยผ่านการบำบัดแล้ว 14 ราย อยู่ระหว่างบำบัดตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นจำนวน 2 ราย

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน กล่าวในตอนท้ายว่า อำเภอกระนวนมุ่งมั่นในการ Re x-ray นำผู้ติดยาเสพติด มาเข้ารับการบำบัด โดยศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด CI ของอำเภอกระนวน ถือเป็น อีกหนึ่งสถานที่ที่มุ่งเป้าคืนลูกให้พ่อแม่ คืนคนดีสู่สังคม ให้โอกาส ให้ที่ยืน ให้อาชีพแก่ผู้ป่วยยาเสพติดที่กลับตัว กลับเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ตนจึงอยากประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกระนวนทุกท่าน ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุคคลรอบข้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้ป่วยยาเสพติด หากมีเบาะแส และอยากให้เขาได้รับการบำบัดฟื้นฟู โปรดแจ้งทางนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงได้รับทราบ เพื่อจะได้นำบุคคลดังกล่าวทำการรักษาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งชุมชนจะต้องเข้ามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดจนหายดีแล้ว ให้โอกาส ให้อาชีพ และให้ที่ยืนในสังคม เพื่อป้องกันการกลับไปกระทำความผิดซ้ำหวนคืนสู่การเสพยาเสพติดอีกด้วย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข