สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับผ้าไตรประทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับผ้าไตรประทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (11 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิติมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะเพื่อรับผ้าไตรประทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วกราบทูลถวายรายงาน ความโดยสังเขปว่า “กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติดี ส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ รักษาศลี ให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา เกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา และสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้”

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายการบรรพชาสามเณรฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายจังหวัดละไม่น้อยกว่า 73 รูป ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และในส่วนกลาง จำนวน 77 รูป กำหนดจัดพิธีบรรพชา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเวลา 17 วัน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ศูนย์ดำรงธรรม 1567” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม