กตส.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 และครบรอบ 108 ปี การสหกรณ์ไทย รวมทั้งวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวสดุดี วางพานพุ่ม พวงมาลัยถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ยกระดับการบริหารสหกรณ์ในยุคดิจิทัล” เนื้อหาประกอบด้วยการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ นวัตกรรม CFSAWS:ss SmartMember และ SmartManage โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนองตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชิงรุกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในส่วนกลาง ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (War room) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 – 10 (ระดับภาค) และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด เพื่อรับแจ้งและรับร้องเรียนปัญหาทุจริตด้านการเงินและการบัญชี ณ ที่ทำการและผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งแต่งตั้งทีมตรวจสอบพิเศษเพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้คำแนะนำและติดตามผลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายดำเนินการ 11 ศูนย์ ผลการดำเนินงาน 5 ศูนย์

(ส่วนกลาง 1 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 4 ศูนย์) และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (CAD Financial and Accounting Advisory Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมทั้งความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด รวมทั้งมีหน่วยบริการพิเศษเคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านบัญชีไปยังชุมชนห่างไกล เป้าหมายดำเนินการ 78 ศูนย์ (ส่วนกลาง 1 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 77 ศูนย์) ผลการดำเนินงาน 78 ศูนย์ รวม 986 ครั้ง

สำหรับงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์