พ่อเมืองตาก ชื่นชม “ครู ก” รุ่น 5 จังหวัดตาก คุณครูจิตอาสา จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้กับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

พ่อเมืองตาก ชื่นชม “ครู ก” รุ่น 5 จังหวัดตาก คุณครูจิตอาสา จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้กับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด มุ่งมั่นขับเคลื่อนขยายผลสร้างผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย “ครู ข” ร่วมกันสร้างความสามัคคีของคนไทย เสริมค่านิยมความรักชาติ สู่การทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ

วันนี้ (24 ก.พ. 67) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมในความรักชาติและความสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรักและความสามัคคี สำนึกและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้ทำความดีและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนและชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่งคงของประเทศ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากได้ขับเคลื่อนขยายผลโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ณ ห้องประชุมเซนต์โย โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด โดยอบรมในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” เพื่อให้บุคลากรครูผู้ถ่ายทอดความรู้ได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน พร้อมสร้างค่านิยมในความรักชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น หรือ “ครู ก” รุ่นที่ 5 จากจังหวัดตาก จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดจำนวน 58 คน ร่วมเข้ารับการอบรม

“กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายของ “ครู ก” วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 5 จำนวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) ที่มาและความเป็นชาติ บรรยายโดย นางเวณิกา ทองมี 2) เสาหลักของชาติและพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา บรรยายโดย นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว และ 3) บุญคุณของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ บรรยายโดย นางสาวกรวรรณ มโนนำ โดยหลังจากจบการบรรยายได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจผ่านการเขียนใบงาน อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างวิทยากรและคุณครูผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผลการตอบรับเป็นที่สนใจ ทุกท่านมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ในเนื่องประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ และนำไปสอนนักเรียนในทางที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านแนวคิดในหลากหลายมุมมอง” นายสมชัยฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณ “ครู ก” ผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ผู้เป็นตัวแทนของจังหวัดตากและของประเทศชาติ ในการเป็นผู้นำของครูจิตอาสา นับเป็นต้นแบบของผู้ที่เสียสละและมีความกล้าหาญยิ่งที่จะไปทำสิ่งที่ดี “Change for Good” เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ประจำท้องถิ่น ให้กับครูของชาติที่ทรงคุณค่า ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความความรักชาติ และเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ อันจะสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในสังคม ตลอดจนการทำสิ่งที่ดีด้วยจิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดตากมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขยายผล “ครู ข” ผู้ที่มีจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตที่มั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood