กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีปิดการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นที่ 7

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีปิดการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นที่ 7 มุ่งมั่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบไป

วันนี้ (21 ก.พ. 67) นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 7 ที่หอประชุมทิพย์ช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกองเอก ธารณา คชเสนี (ครูป๊อด) นายหมวดตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ (ครูปั๊ม) ดร.ลักษิกา เจริญศรี (ครูป้ายู) ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 103 คน ร่วมพิธีฯ
.
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 18 รุ่น โดยเชิญคณะวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ มีการเสวนาแลกเปลี่ยน ตลอดจนการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านกิจกรรมการระดมสมอง การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รวมจำนวน 2,190 คน

“ในการอบรมครั้งนี้ คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิได้ใช้วิธีการบรรยายของสร้อยสังวาลย์แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมไปถึงความเป็นมาของชนชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชประวัติของบูรพมหากษัตริย์ไทย และความเสียสละของแต่ละพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ ตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ร้อยเรียงมาจนถึงพระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อจะได้รับความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความสำคัญในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปขยายผลต่อยอด เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป ” นายโชตินรินทร์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์ผู้เติมแสงสว่างให้กับผู้ที่เป็นความหวังของประเทศชาติที่จะไปช่วยให้พี่น้องประชาชนคนในชาติของเราได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของแต่ละแห่ง ที่เราเรียกได้ว่าทุกท่านได้มาเป็นศิษย์ที่ดีของครูและจะกลับไปทำสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกท่าน และหวังว่าท่านจะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ให้เป็นวิถีชีวิต เสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่น เป็นพลังสำคัญในการจัดการกับปัญหาของชุมชน ตลอดจนนำประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอด ขยายผล เพื่อการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

“โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 7 มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 116 คน จาก 11 จังหวัด คือ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ลําปาง สุโขทัย พะเยา ลำพูน น่าน แพร่ และจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทังสินจํานวน 103 คน ผู้มีอายุสูงสุด คือ 75 ปี และอายุน้อยที่สุด คือ 23 ปี โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 101 คน นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ยังได้มีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มิตรภาพระหว่างเพื่อน ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการทำงานและชีวิตของท่านตลอดไป จึงขอขอบคุณคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ และขอให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายโชตินรินทร์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood