ปลัด มท. หารือร่วมประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) ครั้งที่ 10

ปลัด มท. หารือร่วมประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งเป้าผู้ร่วมกิจกรรม 1 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อคนไทยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคภัยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (21 ก.พ. 67) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม Warroom ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมหารือการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นางวัฒนี วิบูลยเสข นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ นายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายมรกต ศรีตูมแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ที่ให้เกียรติมาพบปะหารือราชการร่วมกันที่กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ในเรื่องสุขภาพอนามัยที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นครั้งที่ 10 ของการจัดโครงการนี้ จึงเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่พวกเราจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระผู้ทรงเป็นแสงนำใจไทยทั้งชาติ ในการลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพอนามัย ให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ดำรงอยู่เพื่อประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

“กระทรวงมหาดไทยมีพันธกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เราขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ภายใต้กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน ทำให้พี่น้องประชาชนเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ และในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยยังได้ส่งเสริมด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เป็นอาหาร โดยน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกัน รวมถึงการดูแลสุขอนามัยเด็กและแม่เริ่มตั้งแต่สตรีตั้งครรภ์ให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ทำให้เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักตามเกณฑ์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานไข่ไก่หรือไข่เป็ดอย่างน้อยวันละ 2 ฟอง ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมาย คือ พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทย มีความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อย่างเต็มที่ เพราะทุกกิจกรรมเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนทุกคน โดยในปีนี้เรามีเป้าหมายให้มีผู้เข้าร่วม 1 ล้านคน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนผ่านทุกช่องทางของจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งหากคณะผู้จัดงานได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เราจะได้เดินหน้าเร่งสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพราะเรามีกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังมีหอกระจายข่าวในทุกตำบล/หมู่บ้าน มีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้กลไกประชาสัมพันธ์จังหวัดในการขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หน้าที่ของชาวศิริราช และภาคีบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วประเทศ คือ การดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซึ่งการสร้างโมเดลให้ประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย บริการดำเนินการขับเคลื่อนแบบเชิงรุก ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเราทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดได้อัตรา 1 ใน 6 ของประชากร ดังนั้น หากเรารู้แนวทางในการปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดีก็จะลดโอกาสที่จะเกิดได้มากกว่า 90% ซึ่งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความมั่นคง ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมกว่า 3 แสนคน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และเป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ 2) เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ความรู้เชิงรุกในพื้นที่ทั่วประเทศ 3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค

“เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เราจึงได้มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยในส่วนกลางจะจัดที่สนามเจริญสุขมงคลจิต จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมจะพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง โดยภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การจัดแสดงพระราชกรณียกิจของทั้ง 2 พระองค์ ในส่วนของทีมการจัดงานและการออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายจะกำหนดและออกแบบให้กับทุกภาคส่วนต่อไป จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรม โดยไม่มีการเก็บค่าสมัครร่วมกิจกรรม ไม่มีการแข่งขัน และไม่มีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทุกคน” รศ.นพ.ยงชัยฯ กล่าวเพิ่มเติม

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood