พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นับพันคน ร่วมใจสวมใส่ชุดสีม่วง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นับพันคน ร่วมใจสวมใส่ชุดสีม่วง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันนี้ (20 ก.พ. 67) นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นับพันคน พร้อมใจสวมใส่ชุดสีม่วง รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พุทธอุทยานเพชบุระ เสด็จทรงเปิดศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสด็จทอดพระเนตรพิธีอุ้มพระดำน้ำ เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น

“พระองค์ยังทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา อำนวยประโยชน์สุข เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดปัดเป่าเภทภัยให้แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกถิ่นที่ของผืนแผ่นดินไทย ก่อเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย” นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ด้วยการพิทักษ์ รักษา ปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป