เรียนไปสอบใบอนุญาตไป!! CIBA DPU นักศึกษา สาขาการเงินฯ ได้รับใบอนุญาต IC Complex ตราสารที่มีความซับซ้อน

จากการที่ทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBADPU) ออกแบบหลักสูตร เนื้อหาในรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับความต้องการแรงงานในตลาดเงินและตลาดทุน จึงสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคน วางแผนสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ประเภทต่างๆ ในขณะที่เรียนในรายวิชาในห้องเรียน และเมื่อนักศึกษามีความพร้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก็จะแนะนำให้ไปสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน พร้อมจัดอบรม ติวเข้ม ก่อนสอบให้แก่นักศึกษา

โดยล่าสุด ผลปรากฏว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBADPU) ได้สอบผ่าน ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ประเภทต่างๆ จำนวนหลายคน ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถสอบผ่านได้ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Complex ตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (COMPLEX PRODUCTS: DERIVATIVES, P3) ได้แก่ นาย วีรชน พาชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาว อัญมณี เอกตะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  จากสาขาวิชา การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล หัวหน้าหลักสูตร การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยCIBADPU ได้กล่าวว่า สำหรับการสอบใบอนุญาต IC Complex ตราสารที่มีความซับซ้อน (P3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุม 5 องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1. ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอธิบายถึงลักษณะพื้นฐาน ประเภท ประโยชน์ ความเสี่ยง และข้อควรระวังของการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฟิวเจอร์ส (Futures) ซึ่งอธิบายถึงลักษณะที่สำคัญ แนวคิดในการกำหนดราคา การประเมินมูลค่า และกลยุทธ์ต่างๆ ในการป้องกันความเสี่ยง เช่น การ Short Position การ Long Position และการทำ Crossed Hedging และการใช้ประโยชน์จากสัญญาฟิวเจอร์ส 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน ซึ่งอธิบายถึงลักษณะ ประเภท หลักการพื้นฐานในการกำหนดราคา และกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาออปขัน 4. กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ 5. ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการซื้อขายออปชั่น

ทั้งนี้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License สำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มอบให้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเรียกได้ว่าเป็นใบเบิกทางสำหรับอาชีพทางการเงิน ดังนั้น ผู้แนะนำจะต้องมีความรู้และการแนะนำที่ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความไว้ใจในการใช้บริการ จึงต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการแนะนำการลงทุนเพื่อชี้วัดถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้แนะนำการลงทุน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBADPU) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th