จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมขยายผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมขยายผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นย้ำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต ขยายผลสร้างรายได้ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 ก.พ. 67) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของนายอัคศวัฒน์ ทรัพย์บริบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยนายวิทยา ชานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอวัดสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรจังหวัดชัยนาท เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดชัยนาท เด็กนักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบท เพื่อทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต สร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ทุกครัวเรือนและทุกชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตอย่าง “พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น” และมีความสุขอย่างยั่งยืน

“จังหวัดชัยนาทได้น้อมนำแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาสู่การประยุกต์และการปฎิบัติในพื้นที่ จึงจัดกิจกรรมโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางหลักกสิกรรมธรรมชาติและถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบฯ พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังความสามัคคีจิตอาสาพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรม “แบ่งปันกล้าไม้และพันธุ์ผัก จากแปลง โคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และกิจกรรม “แซนวิชปลา” รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้การบำรุงดิน” นายนทีฯ กล่าว

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชัยนาทมุ่งมั่นขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตามกรอบแนวคิด “ก้าวต่อไปโคกหนองนาพัฒนาชุมชน” ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบอย่างชัดเจนและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลือน โคก หนอง นา จังหวัดชัยนาท คือ ทุกอำเภอมีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพและมีชีวิต มีการจำหน่ายอาหารปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสุข รวมไปถึงการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาชุมชนในทุกมิติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood