กรมพัฒน์ จับมือ โกโซเชียล ร่วมพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัล เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม นายสมชาติ สุภารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โกโซเชียล จำกัด โดยมีคุณธนาพัฒน์ เสถียรจารุพงศา ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพสูงรองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทักษะด้านดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานทุกระดับ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเติบโตและเข้ามามีบทบาทในการทำงานและวิถีชีวิตของทุกคน ดังนั้น ทักษะและความรู้ในด้านดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเตรียมพร้อมให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสมชาติ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรม เข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Giftlikes ซึ่งบริษัทได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรการสร้างวิดีโอเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้สนใจในด้านการสร้างวิดีโอ เพื่อนำไปสร้างอาชีพให้กับตนเอง กำหนดจัดฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2567 โดยจะมีการบันทึกการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมผ่านออนไลน์ให้แก่แรงงานทั่วไปที่สนใจ นำไปบรรจุไว้ในแพลตฟอร์ม DSD Online Training ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป และในอนาคตจะร่วมกับบริษัทเพื่อจัดทำหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไว้บริการประชาชนให้มากขึ้นด้วย สำหรับการอบรมในรอบแรกคือมีนาคม 2567 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่แรงงานได้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งภาคเอกชนมีทรัพยากรทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ ช่วยลดข้อจำกัดของภาครัฐได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการดำเนินการของภาคเอกชนมีความคล่องตัว ดังนั้น การสนับสนุนจากบริษัท โกโซเชียล จำกัด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แรงงานไทย อีกทั้งยังเสริมสร้างเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศได้” นายสมชาติ กล่าวในท้ายสุด