ประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรม “ชาวลำปางร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรม “ชาวลำปางร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

วันนี้ (14 ก.พ. 67) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสวนหย่อมภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจำนวนมาก พร้อมใจสวมใส่ชุดสีม่วง และสีเหลือง ร่วมจัดกิจกรรม “ชาวลำปางร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงทุ่มเทและทรงงานหนักด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งพระวรกายและสติปัญญา เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการทหารพันธุ์ดี โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และโครงการอื่น ๆ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแรงจูงใจและแรงบันดาลใจจากการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้ทราบถึงปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากลำบากของประชาชนด้วยพระองค์เอง ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ดีขึ้น และทรงสนับสนุน เกื้อหนุน และติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศอย่างสม่ำเสมอ

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดลำปาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางยารักษาโรค พร้อมกับการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ สู่การพัฒนาตามหลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ทำให้พี่น้องประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ ประหยัดเงินในการซื้อผัก คิดเป็นเงินเฉลี่ย 50 บาท/วัน/ครัวเรือน ต่อการซื้อผักมาประกอบอาหาร หากเหลือจากการปลูกรับประทานเองก็สามารถเก็บขายได้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ด้วยคำมั่น 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ภายใต้แนวคิด ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงในทุกชุมชนทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญ คือ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

“จังหวัดลำปางขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ส่วนราชการภายในจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร จังหวัดลำปางได้ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจบพิธี” นายชัชวาลย์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
.
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood