ประธานรุ่น MPPM21 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีและพูดคุยฟังวิสัยทัศน์ของ องค์การนิด้า

นางสาว กิตติยา พันธ์ด้วง ประธานรุ่น MPPM21 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เข้าแสดงความยินดี และพูดคุยฟังวิสัยทัศน์ของ องค์การนิด้า ซึ่งเปลี่ยน Vision จาก WISDOM For Change กลายเป็น WISDOM For Sustainable Development ส่งต่อจากการเปลี่ยนแปลง สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ณ ห้องประชุม … อาคาร… สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์