“ทวี สอดส่อง” จับมือ “วิเชียร ชุบไธสง” ชูหลักนิติธรรมนำสังคมไทย พร้อมขยายโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อประชาชน

“ทวี สอดส่อง” จับมือ “วิเชียร ชุบไธสง” ชูหลักนิติธรรมนำสังคมไทย
พร้อมขยายโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งนี้มีวาระการประชุมพิจารณาคดีมรรยาททนายความ จำนวน 12 คดี และพิจารณาวาระการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,วาระการดำเนินงานของสภาทนายความในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ส่วนภูมิภาค ( ภาค 1- 9) รวมทั้งการบริหารงานของประธานสภาทนายความจังหวัด จำนวน 112 ศาลจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ Quick Win 100 วัน ภายใต้หลักนิติธรรม
ด้านพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้ร่วมหารือกับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมเดินร่วมกันชูหลักนิติธรรมนำสังคมไทยขยายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม ผ่านโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการ ซึ่งได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากกระทรวงยุติธรรมทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางไกลเป็นการยกระดับการบริการงานยุติธรรมลงสู่ท้องถิ่น เคียงข้างสภาทนายความ พร้อมสนับสนุนในการร่วมหารือผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ที่มีศักยภาพและความพร้อม
นอกจากนี้ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ยังขอหารือในประเด็นของการรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกันในโอกาสต่อไป