รมว.พิพัฒน์ ชูนโยบาย “ทักษะดี มีงานทํา หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” หวัง สปส. ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ

รมว.พิพัฒน์ ชูนโยบาย “ทักษะดี มีงานทํา หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” หวัง สปส. ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย “SSO TRUST” โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวน 310 คน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย “SSO TRUST” ว่า ผมได้ติดตามผลงานของสำนักงานประกันสังคมมาโดยตลอดและทราบว่าทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ท้าทายเพื่อให้นายจ้าง และผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครอง ดูแล มีหลักประกันในการดำรงชีวิต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้ แม้จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ จนทำให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่ผ่านมาเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

ทั้งนี้ ผมขอฝากนโยบายในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานประกันสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ของกระทรวงแรงงาน ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม ดังนี้
1. Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
2. กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน โดยต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความยั่งยืน
3. Best E-Service ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ผ่าน E-service โดยการนำระบบ E-claim มาใช้ในการให้บริการเบิก-จ่ายเงิน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
4. สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการแพทย์ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนต้องได้รับการบริการทางด้านสุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นกว่าเดิม
6. จัดทำสิทธิประโยชน์ Package Premium สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น เพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วย ชดเชยรายได้ ตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าตอบแทนกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยอาจยกระดับให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งการจูงใจให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคงในการดำเนินงานตามภารกิจได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายระดับต่างๆ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานไว้ว่า “องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย” สำหรับโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จด้วย “SSO TRUST” ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 310 ท่าน ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ให้บรรลุผลสำเร็จ ภายใต้แนวคิด SSO TRUST ที่มุ่งการทำงานเป็นทีม ปฏิรูปองค์กรให้ทันสมัย สร้างความเป็นเอกภาพ ให้บริการเป็นเลิศ และก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี จนเป็นที่ “ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ”