นายกสภาทนายความ ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านดอกไม้ไฟระเบิดที่บ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก…

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการสภาทนายความภาค 9 และประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายรังสฤษดิ์ ศรีสองคอน ประธานสภาทนายความจังหวัดนราธิวาส นายสมยส กระแสรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดยะลา นายธีรพงศ์ ดนสวี ประธานสภาทนายความจังหวัดนาทวี นายจักรพงษ์ พลรักษ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเบตง นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมคณะกรรมการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทนายความอาสาร่วมกันลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จากกรณีดอกไม้ไฟระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บจำนวน 389 คน บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก เพื่อดูที่เกิดเหตุและสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายต่อไป โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินคดีฟรีให้พี่น้องประชาชนชาวชุมชนมูโนะ