บอร์ดจัดรูปที่ดินฯ อนุมัติการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 66 – 3/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

สำหรับการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีมติเห็นชอบ เรื่อง การนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณชุมชนหนองคู ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่พลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตามมาตรา 55 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ประกอบด้วย ทางสาธารณประโยชน์ 2 บริเวณ เพื่อให้สามารถจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ โดยบางส่วนปรับเป็นถนนในโครงการ และบางส่วนใช้เพื่อปรับรูปแปลงที่ดินให้มีรูปร่างที่ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภาพ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นถึง 15 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา โดยจัดสร้างเป็นถนนและสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นไปตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะทำให้พื้นที่เกิดการพัฒนาตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวาระถัดไปคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ได้พิจารณา เรื่อง การอุทธรณ์ผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ 2 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พื้นที่โครงการ 532 – 1 – 22.32 ไร่ จำนวนเจ้าของที่ดิน 146 ราย จำนวนแปลงที่ดิน 133 แปลง ได้ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชยตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 2 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาการอุทธรณ์สิ้นสุด วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้อุทธรณ์ จำนวน 5 ราย 6 แปลง  ที่ประชุมมีมติให้ตามอุทธรณ์ 1 ราย และยกอุทธรณ์ 4 ราย ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านจะได้ส่งผังที่ดินแปลงใหม่ให้ กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป