รมว.พิพัฒน์ ถกความร่วมมือ อว. เร่งอัพสกิลแรงงานป้อนภาคธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตแรงงานทักษะสูงของประเทศไทย และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวและบริการที่เติบโตและมีความต้องการแรงงาน จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในวันนี้ที่ทาง สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มาหารือถึงเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มกำลังคน พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งที่ผ่านมา สกสว. ยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การหารือในวันนี้สอดคล้องกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ที่ได้มีข้อสั่งการให้มีการผนึกกำลังกับ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และแรงงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เราให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตแรงงานทักษะสูงของประเทศไทย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในระดับพื้นที่ การหารือในครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง
“จากการหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันก่อนถึงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ต้องยอมรับว่าคนไทยเรามีทักษะฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันเราต้องเร่งผลิตกำลังแรงงานโดยเฉพาะคนไทยเพื่อป้อนกลับเข้าไปสู่ภาคการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เสียดุลทางการค้า ซึ่งหน่วยงาน สกสว. เองก็มีศักยภาพในการผลิตหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการผลิตแรงงานในภาคการท่องเที่ยวได้” นายพิพัฒน์ กล่าวในท้ายสุด

ด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาหารือกับท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เพื่อสนับสนุนข้อมูลความร่วมมือระหว่าง สกสว.กับกระทรวงแรงงานใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประเด็นที่สอง การ Up skill/ Re skill ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประเด็นที่สาม แนวทางการยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง สกสว.จะได้ประสานความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป