ยผ. บูรณาการ เร่งซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ จ.ระยอง

 

วันนี้ (20 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับ จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามแผนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) นำทีมโดย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ป้องกันดินถล่ม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในทุกพื้นที่ ด้วยการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และน้อมนำพระราชดำรัส “อารยเกษตร” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยมาเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ภายใต้กลไกการทำงานในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการอำเภอ  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 878 อำเภอ โดยใช้กลไกการบริหารราชการของ    ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการขับเคลื่อนกำกับดูแลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย

ปัจจุบันผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในแต่ละพื้นที่โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณแบบประหยัดหรือไม่ใช้งบประมาณภาครัฐ โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่และกิจกรรม CSR ของภาคเอกชนร่วมมือกันในการดำเนินโครงการ โดยโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทั้งประเภทโครงการและขนาดโครงการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศทางกายภาพและทางสังคมของพื้นที่ ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง และพัฒนาคุณชีวิตตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดระยอง สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย แจ้งว่า พื้นที่ตำบลหนองบัว ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ทำให้เกิดน้ำท่วมและการถล่มของดิน ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  เร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว โดยมีแนวทาง  การดำเนินการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดจากการกัดเซาะของน้ำหลาก ขุดลอกคลองหนองฆ้อ  และบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงการป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคต เพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่เกิดในช่วงฤดูน้ำหลาก และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง โดยอาศัยการดำเนินการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของจิตอาสา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้งในพื้นที่ ทำให้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) จังหวัดระยอง เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม