ยผ. ลงพื้นที่สมุทรสงคราม เปิดโครงการ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวามทางน้ำ

 

วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเปิดงาน นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมและกล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์  พันธุ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสริวิไล ปุณณโอภาส โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภออัมพวา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ เพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในทุกพื้นที่ด้วยการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้อมนำพระราชดำรัส “อารยเกษตร” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยมาเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ภายใต้กลไกการทำงานในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการอำเภอ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 878 อำเภอ โดยใช้กลไกการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในการขับเคลื่อนกำกับดูแลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเน้นย้ำให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งให้กับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ปัจจุบันได้มีการเสนอโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครบทั้ง 3 อำเภอ 36 ตำบล โดยสำนักโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสมุทรสงครามได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีโครงการที่เป็นข้อเสนอแนะในพื้นที่ตำบลบางนางลี่  เป็นโครงการที่คณะทำงานระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลในผังภูมิสังคมฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ สร้างความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

การพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในระดับอำเภออัมพวา จะส่งผลกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องจากหน่วยงาน และองค์กรในระดับพื้นที่ตำบลและอำเภอ ในการพัฒนาพื้นที่โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามผังภูมิสังคมอย่างมีระบบ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค