นายกรัฐมนตรีชื่นชมการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) โดยขอให้ส่งเสริมขยายผลอย่างต่อเนื่องให้เต็มทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) โดยขอให้ส่งเสริมขยายผลอย่างต่อเนื่องให้เต็มทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยขอให้ช่วยกันส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้

วันนี้ (15 ก.ย. 66) ที่ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมบูธนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day 2022) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมนำเสนอ

นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา นำเสนอข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรี โดยสรุปว่า “โคก หนอง นา” เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์พระราชทานพระราชดำริว่า โคก หนอง นา คือ “อารยเกษตร” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน เรียกได้ว่าเป็น “แหล่งอาหารของครัวเรือน และเป็น Supermarket กลางชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้แผ่นดิน สร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัวและหมู่บ้าน เป็นความอยู่รอดปลอดภัยของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคก หนอง นา ของจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นหลักการ 3 ไม่ คือ ไม่เผา ไม่ฆ่า ไม่ใช้ยาเคมี และ 1 ห้าม คือ ไม่ผิดสัจจะที่ภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา ทุกคนได้ปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโคก หนอง นา เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนคนทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรดิน จึงนำมาสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day 2022) ตามแนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ซึ่งได้กำหนดให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของดินที่เป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิต และเป็นพื้นที่ของการมีอาหารที่ปลอดภัย อันสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

โอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทีมโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า “ขอให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) อย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั่นคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถือเป็นทฤษฎีที่สำคัญของโลก พร้อมทั้งฝากให้ช่วยกันต่อยอดขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเต็มพื้นที่ เพราะเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดเรื่องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน”

จากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจช่างทอผ้า ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน กลุ่มผ้าปักชนเผ่าไตหย่า ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย (ผ้าชาติพันธ์ุ) ผ้าณิตบาติก ต.ป่าซาง อ.แม่จัน กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ และ I am Lahu ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง (ผ้าชาติพันธุ์) ซึ่งมาจัดแสดงบูธนิทรรศการโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ได้น้อมนำแนวพระดำริ “Sustainable Fashion” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ให้เป็นที่แพร่หลาย เข้าถึงผู้ประกอบการผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เพื่อที่จะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ร่วมกันทำให้ประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่แห่งความสดชื่น และพื้นที่แห่งความสุขอย่างยั่งยืน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2566
วันที่ 15 ก.ย. 2566