มหาดไทย สืบสาน รักษา ต่อยอด พระปณิธาณ แก้วกัลยาแห่งการเรียนรู้

 

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ​ นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธี โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยดำเนินการจัดวางพื้นที่ภายนอกและภายในเพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน            (Co-working space) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้เป็น E – library และสื่อประเภทมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้กับห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเกิดความยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม ซึ่งผลงานพระกรณียกิจหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ดังที่องค์การยูเนสโกมีมติรับรองในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์          ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ในปีพุทธศักราช 2565-2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อสานต่อพระปณิธาณทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการปรับปรุงห้องสมุดในพระนาม ห้องสมุดในโรงเรียนพระนาม และพื้นที่ที่เคยพระราชดำริไปประกอบพระกรณียกิจ จำนวน 4 ภาค  รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1. ห้องสมุดกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 2. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 3. ห้องสมุดในโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 4. ห้องสมุดในโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 5. ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ 6. ห้องสมุดในโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมมือกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (TK park) ปรับปรุงห้องสมุดทั้ง 6 แห่ง ให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เพื่อพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดให้ทันสมัย สมกับการเป็นคลังทางปัญญาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น          โดยยึดหลักแนวคิด 4 ด้าน ดังนี้

  1. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากแนวคิด “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” และ“ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”
  2. การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ภายนอก การสร้างบรรยากาศภายในและครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน รวมทั้งเพิ่มเติม Function การใช้งานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและประวัติศาสตร์ชาติไทย
  3. การจัดทำ E-Library และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน
  4. ส่งเสริมเครือข่ายในการใช้ห้องสมุด โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ (TK Park) จัดอบรมบรรณารักษ์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึง ค้นคว้าและร่วมกันสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ “คิดเป็น” ไปสู่นักเรียน

ในวันนี้ได้มีพิธีส่งมอบการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายใน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมจัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” โดยใช้เมล็ดพันธุ์พระราชทาน และ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร – ปรับปรุงบรรยากาศภายใน  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง Function การใช้งานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีทั้งมุมเด็ก มุมหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  และประวัติศาสตร์ชาติไทย – เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าพร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง – สถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ (TK Park) ดำเนินการจัดทำ E-Library และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน – ส่งเสริมเครือข่ายในการใช้ห้องสมุด โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ฯ (TK Park) จัดอบรมบรรณารักษ์ เพื่อให้เกิดการเข้าถึง ค้นคว้าและร่วมกันสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ “คิดเป็น” ไปสู่นักเรียน