พช. เสริมทัพข้าราชการใหม่ 176 ราย รุ่น 123 เน้นย้ำให้เป็น “พัฒนากร” ที่ดี ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

พช. เสริมทัพข้าราชการใหม่ 176 ราย รุ่น 123 เน้นย้ำให้เป็น “พัฒนากร” ที่ดี ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ห้องฝึกอบรมประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ปฐมนิเทศ และพบปะผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 123 จำนวน 176 คน โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพบปะมอบนโยบายชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ มี นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานในกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ที่สำคัญทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2) พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลไกประชารัฐและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 4) ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร 5) ปรับระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนให้พึ่งตนเอง และ 6) แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนรายครัวเรือน

“เข็มมุ่งสำคัญ คือ มุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของพัฒนากร กรมฯ ส่งลงพื้นที่ไปในชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ให้ตั้งใจทำงาน หนักเอาเบาสู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ลงไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ทำงานแบบมีภาคีเครือข่าย หาเพื่อนในการทำงาน รวมทั้ง นำองค์ความรู้ หลักการ และภาควิชาการต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไปสู่ชุมชน ท่านจะเป็นความหวังของกรมการพัฒนาชุมชนและของประเทศชาติต่อไป” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย