นายอำเภอแม่ใจจับมือภาคีเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มยุวเกษตรจังหวัดพะเยา เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่

นายอำเภอแม่ใจจับมือภาคีเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มยุวเกษตรจังหวัดพะเยา เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เปิดเผยว่า อำเภอแม่ใจได้จัดกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้กับกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างกระบวนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดพะเยา” มุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรของเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับดินให้คนในชุมชน โดยมี นายณัฏฐพร บุณยัษเฐียร เกษตรอำเภอแม่ใจ นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกิจกรรม

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ด้วยแนวคิด Change for Good ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการมุ่งเน้นสร้างความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตสู่การเป็นวิถีพอเพียง รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผลักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” อันเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำให้เกิดคลังอาหารชุมชน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

“จังหวัดพะเยาได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องดังกล่าวมาเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด โดยในส่วนของอำเภอแม่ใจ ได้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้กับกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างกระบวนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดพะเยา” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อำเภอแม่ใจได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรจากภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับดิน ด้วยการพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดิน และการห่มฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ดิน ซึ่งดินเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเกิดขึ้นของอาหาร ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เนื่องในโอกาสวันดินโลก “World Soil Day” ประจำปี 2565 (WSD 2022)” นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าว

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2566 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ Great food from good soils for better life awareness months ซึ่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมร่วมสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคน มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการช่วยกันยืดอายุและรักษาสภาพแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood