วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 – ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 5 หลักสูตร ในระยะสั้น 4 เดือน ซึ่งประกอบด้วยสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3, สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2, สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2 และ หลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 126 ราย

พิธีนี้เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี

ทางวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาจึงควรอาศัยวิธีการจัดการองค์การเรียนรู้ รวมถึงความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวว่า “เป้าหมายของวิทยาลัยฯ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้, มีคุณธรรม, จริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ที่สามารถทำงานด้วยความรับผิดชอบและมีทักษะการพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเหล่านี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการพยาบาลแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนำความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่นมาประกอบ ทำให้การศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้นและมีความหมายเชิงปฏิบัติ”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnpy.ac.th