ยผ.จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค

ยผ.จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส ทิศทางการพัฒนาภาค ซึ่งงานในวันนี้

ได้มีการปฐกถา/บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภาคมหานคร” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการประชุม

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส ทิศทางการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และความคาดหวังของประชาชน

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีารเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Webinar และรับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Page : Mahanakhon 2580