ลุงป้อม ลงพื้นที่ กำแพงเพชร พัฒนาแหล่งน้ำ มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ลุงป้อม ลงพื้นที่ กำแพงเพชร พัฒนาแหล่งน้ำ มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (29 พ.ค. 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ณ จ.กำแพงเพชร โดยลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้มลิงหนองดงขวัญ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบ
สมุดประจำตัวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ“ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย” ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

พลเอก ประวิตร กล่าวมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดยในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเตรียมการรับมือล่วงหน้าและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ไม่ให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่ต้องมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำภาคเกษตรให้พอเพียงและลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำ อาทิ โครงการแก้มลิงหนองดงขวัญ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญลำดับแรกในหลายโครงการที่อยู่ในแผนงานที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำเสนอให้มีการปรับปรุง โดยมีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 1,600 ไร่ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาดำเนินการโครงการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 อย่างเคร่งครัด และเตรียมแผนการรับมือหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยเน้นย้ำให้มีการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ร่วมตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าในการจัดที่ดินให้กับประชาชนและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตและสมุดประจำตัวดังกล่าว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้แทน คทช. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก เนื้อที่7,826 – 3 – 96 ไร่ 2) ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก เนื้อที่ 26,907 – 0 – 53 ไร่ 3) ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง เนื้อที่ 9,478-3-38 ไร่ 4) ป่าแม่ระกา เนื้อที่ 2,625 -1-17 ไร่ พร้อมทั้งสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย จำนวน 1,322 ราย ให้กับผู้แทนประชาชนจากอำเภอเมืองกำแพงเพชรและอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

พลเอก ประวิตร มีข้อสั่งการ ขอให้ ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ คทช. อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน หากมี ปัญหา อุปสรรค ขอให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป