รมว.สุชาติ มอบ โฆษกแรงงาน – อธิบดี กพร.ลงพื้นที่ตราด เยี่ยมการฝึกอาชีพ – ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 26 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดตราดในวันนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพทำขนมข้าวเกรียบอ่อน สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพอิสระการฝึกทำขนมครก การให้บริการจัดหางาน และการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ การทำถังหมักรักษ์ดินเพื่อลดเศษอาหารจากโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลตราด การรับสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบของรางวัลด้วย

ด้าน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในวันนี้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด ได้มาออกบูธสาธิตการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสินค้า บริการ กิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชันโรง และสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สาธิตการประกอบอาชีพช่างตัดผมและการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมให้แก่ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้งมีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาด ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีทักษะนำความรู้จากการฝึกไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ นางเธียรรัตน์ และคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง
จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดตราดให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มอีกด้วย
ด้าน พ.ต.ท.ทองสุข สระแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่มแห่งนี้อยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน ชาย 41 คน หญิง 30 คน มีห้องเรียน 9 ห้อง มีครู 10 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพ และนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนถึงที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย