ปลัด มท. นำผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย อบต.บ้านจันทร์ เน้นย้ำ สร้างการมีส่วนร่วมผู้ปกครองขยายผลการน้อมนำพระราชดำริสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”

ปลัดมหาดไทยนำผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย อบต.บ้านจันทร์ เน้นย้ำ สร้างการมีส่วนร่วมผู้ปกครองขยายผลการน้อมนำพระราชดำริสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ในทุกครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (28 พ.ค. 66) เวลา 13.15 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมต่าง ๆ ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมี นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยนายณัฐฏ์เชษฐ์ จรูญพูนมงคล รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชลธิชา ดำรงสิงห์สกุล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและครอบครัว จำนวน 23 ราย และนำนักเรียนปลูกและบำรุงพืชผักสวนครัวในแปลงผักสวนครัว แล้วพบปะให้กำลังใจผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลส่งเสริมให้ลูก ๆ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ตามช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวัย ถือเป็นช่วงเริ่มต้นการดูแลเด็กที่สำคัญที่สุด ซึ่งการพัฒนา IQ ที่สำคัญที่สุดของช่วงมนุษย์ คือ 3-5 ขวบ ถ้าพัฒนาดี เด็กจะเติบโตเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด อารมณ์ดีสุขภาพดี และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ง่าย ซึ่งถ้าเราให้เขาได้รับการส่งเสริมที่ดีที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน เด็กที่ได้รับการดูแลในช่วงปฐมวัยได้ถูกต้อง และดี จะเฉลียวฉลาด

“ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกับท่านผู้ปกครองดูแลเด็กในช่วงที่สำคัญที่สุดนี้ รวมทั้งพิจารณาดำเนินการบำรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเด็กเล็กในท้องถิ่นได้มีโอกาสได้รับการดูแลพัฒนาให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่น การเรียนรู้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว ซึ่งเป็นปฐมบทของคุณภาพชีวิตของเด็กเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต รวมทั้งขยายผลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสู่พื้นที่ของชุมชน ให้มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) ให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ คนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคม ความมั่นคง ความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สร้างการเรียนรู้จากประโยชน์ที่ได้จากการคัดแยกขยะในแต่ละชนิด มีการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำที่ใช้ทำความสะอาดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นำไปรดต้นไม้ในแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีแปลงผักปลอดสารพิษ ทำรั้วสีเขียวจากพืชกินได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลูกฝังในการปลูกผักกินเอง เพื่อลดรายจ่าย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มาปรับใช้ในพื้นที่ และสร้างพลังการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในครอบครัว โดยใช้พื้นที่ในบริเวณรอบบ้านเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างพลังความรักสามัคคี สร้างครอบครัวที่อบอุ่น อันจะทำให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยฮ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ่มน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ดำเนินการ นำแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกระทรวงมหาดไทยมาขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะตามช่วงวัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อาทิ การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการขยะ เป็นมนุษย์ 3Rs (3ช) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เพื่อทำให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เช่น การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การจัดอาหารกลางวัน การอุดหนุนค่าจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) และการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น