ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

วันนี้ (28 พ.ค. 66) เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธี

ภายหลังจากเสร็จพิธี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลูกพันธุ์ไม้บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ 1) “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะดอกมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีลักษณะเป็นไม้หอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือ เป็นพันธุ์ไม้จำพวกเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่ง โดยมีดอก คือ “ดอกรวงผึ้ง” จะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลิดอกได้นาน 7-10 วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูงดงามอร่ามตา และส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และ 2) “ต้นสนสองใบ” เรียกภาษาปกากะญาว่า โชซู มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เมื่ออายุน้อยรูปทรงคล้ายกรวยคว่ำ เมื่ออายุมากขึ้นเรือนพุ่มแผ่กว้างออก เปลือกลำต้นสีค่อนข้างดำหรือน้ำตาลปนดำ และหนา อาจมีความหนาถึง 6-8 ซม. เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้น และมีรอยทางขวางเป็นระยะ ๆ เมื่อโตเต็มที่อายุ 80-90 ปี มีความสูงประมาณ 20-40 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 50-110 เซนติเมตร เปลือกหนา มีสีนํ้าตาลเข้มจนถึงดำคลํ้า เปลือกแตกเป็นร่องลึก พบได้เฉพาะในพื้นที่เขาสูง ทำประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง น้ำยางใช้สำหรับการทำสบู่ ยารักษาโรค รวมถึงน้ำมันสนใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลากหลายชนิด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552 โดยมีเหตุผลการประกาศจัดตั้งความว่า “…โดยที่ตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีท้องที่กว้างขวาง มีชุมชนและชุมนุมการค้าหนาแน่น มีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก แต่เนื่องจากมีภูมิประเทศตั้งอยู่ห่างไกล ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สมควรแยกตำบลดังกล่าวออกจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และรวมตั้งเป็น “อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

“อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย มีเขตการปกครอง 22 หมู่บ้าน 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง และตำบลแม่แดด มีประชากรประมาณ 4,550 ครัวเรือน 12,944 คน ประกอบด้วยชุมชนชาวเขาหลายเผ่า เช่น ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซอ เป็นต้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน และการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอีกว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ โดยทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงาน และทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย โดยในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 41 ที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับรอง ยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ในปีพุทธศักราช 2565 – 2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม

“กระทรวงมหาดไทย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดตลอดจนภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (100th anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra) ณ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอที่ 878 ของประเทศไทย อำเภอแห่งความสุขที่ยั่งยืนที่พสกนิกรทุกคนต่างน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน เด็ก และเยาวชน ผ่านโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” และโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรักสามัคคี หวงแหน สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกลุ่มคนพิการในพื้นที่ เป็นต้น อันเป็นการน้อมนำแนวพระดำริที่สะท้อนผ่านพระกรณียกิจนานัปการที่ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทย ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา เป็นที่ซาบซึ้งและประทับอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทุกศาสนิก รวมทั้งด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนยากจน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกล การสังคมสงเคราะห์ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก และทรงพระนิพนธ์และรวบรวมเรียบเรียงหนังสืออันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และด้านอื่น ๆ ไว้จำนวนมาก เป็นอาทิ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างอเนกอนันต์ อันเป็นคุณงามความดีจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน ด้วยการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในทุกวัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ไปตลอดทั้งปี 2566 และตลอดไป เพื่อยังความผาสุก และประโยชน์สุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน