DITP เดินหน้าหารือ Shopee จัดแคมเปญ TOPTHAI ขายสินค้าไทยออนไลน์สู่สิงคโปร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดย นางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าพบ ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) พร้อมคณะผู้บริหารจาก Sea และ บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัด เพื่อหารือและต่อยอด
การส่งเสริมการขายสินค้าไทยภายใต้โครงการ TOPTHAI เพื่อให้สินค้าไทยมีพื้นที่บนตลาดออนไลน์ในสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสามารถส่งออกได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้สู่ประเทศสิงคโปร์กับโปรแกรม Shopee International Platform

ทั้งนี้ สิงคโปร์นับเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากมาเลเซียที่กรมมีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มช้อปปี้ (MOU) ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีร้านค้าบนช้อปปี้สามารถส่งออกสู่ต่างประเทศได้ โดยแคมเปญ TOPTHAI บนแพลตฟอร์มช้อปปี้สิงคโปร์จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 นี้

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169