พช.ระดมทีมกูรูผ้า ลงพื้นที่ทั่วไทย ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย  

 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และด้านบรรจุภัณฑ์ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ กลุ่ม D ตามภูมิภาคต่างๆ  หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   เปิดเผยว่า หลังจากที่ กรมฯ ได้จัดงานเปิดตัว Kick off สวยพร้อมใช้ DESIGN D ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 391 ราย ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดให้ทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการโดยตรง  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ให้มีอัตลักษณ์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งจัดทำแผนการผลิตให้เชื่อมโยงกับตลาดต่อไป

ด้านนางสาวณัฐนิช  อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการตามภูมิภาคต่างๆ รวม 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 มีนาคม จัดที่โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ / ครั้งที่ 2 วันที่ 29 -30 มีนาคม จัดที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น / ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 เมษายน จัดที่โรงแรมวิลล่า บารอน จ.นนทบุรี/ ครั้งที่ 4 วันที่ 5-6 เมษายน จัดที่โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่ / ครั้งที่ 5  วันที่ 20-21 เมษายน โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ประกอบด้วยหัวข้อ ความรู้ด้านการตลาด  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การควบคุมคุณภาพสินค้า และ เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

สำหรับผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจากการดำเนินกิจกรรม “สวยพร้อมใช้ DESIGN D”  ในครั้งนี้  กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป