SIT ลงนามข้อตกลงร่วมกับ ศวอ.ส่งโดรนเพื่อใช้ภารกิจงานราชการ

บริษัท สกาย อิมเมจ เทค (SIT) จำกัด ตัวแทนของ Ehang ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ชั้นนำระดับโลก แห่งเดียวในประเทศไทย โดย “คุณพสุ มณิปันตี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกาย อิมเมจ เทค (SIT) จำกัด ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ “พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

โดยการลงนามข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบินอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน, การบรรเทาสาธารณภัยอาคารสูง, การสำรวจภูมิประเทศ, การดับเพลิงไฟป่า และส่วนอื่นในงานราชการเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สําหรับ บริษัท สกาย อิมเมจ เทค (SIT) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนของ Ehang เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทยและผู้เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีการนําเข้าอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มากท่ีสุดและหลากหลายรุ่นในประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, การกีฬา, บันเทิง ใน ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้