อธิบดีกรมการจัดหางานลงระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหาผู้ประกอบการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดระนอง (Certificate of Identity : CI) เพื่อตรวจเยี่ยมขั้นตอนการให้บริการ สร้างขวัญกำลังใจและติดตามการทำงานของข้าราชการภายในศูนย์ ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ จัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายไพโรจน์ กล่าวว่า กรมการจัดหางานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมทั้งการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ CI เพื่อติดตามการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการกรมการจัดหางาน และยังตั้งใจลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาผู้ประกอบการ พูดคุยทำความเข้าใจกับนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่มติครม.กำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจุบันศูนย์ CI จังหวัดระนอง ให้บริการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of dentity: CI) เฉลี่ยวันละ 1,200 คน มีการออกเอกสาร CI แล้ว 34,829 ฉบับ

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้คนต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งในส่วนแรงงานสัญชาติเมียนมา จะไปดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of dentity: CI) ที่ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคลของทางการเมียนมา ซึ่งมีจำนวน 4 แห่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และจังหวัดชลบุรี หรือที่หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ CI ทั้งหมดจะให้บริการถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566