อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จ.ระนอง ติดตาม 6 โครงการตามภารกิจบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจติดตามผลการดำเนินการ 6 โครงการของกรมการจัดหางาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ในวันนี้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 ใน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และโครงการสนับสนุนศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 14 จังหวัด ผู้แทนจากศูนย์ CI ผู้แทนจากศูนย์แรกรับฯ ร่วมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบาย มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงานต่างด้าวลักลอบทำงานในประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งทำให้ภาครัฐ องค์กรเอกชน นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง


“ปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลายซับซ้อน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม จึงต้องติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามแผน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กองทุนฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวทิ้งท้าย