ทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค

จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 มี.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย ทุกเทคนิค นำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญไปมอบให้ช่างทอผ้า และผู้ประกอบการผ้า ใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 64 ราย โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

2. จังหวัดอุทัยธานี ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคในจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

3. จังหวัดปทุมธานี ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้า และผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 15 กลุ่ม โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

4. จังหวัดมุกดาหาร ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และตัวแทนช่างทอผ้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

5. จังหวัดลำปาง ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรฯ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

6. จังหวัดชุมพร ที่ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเบญจรงค์ และประชาชนในจังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

7. จังหวัดตาก ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และพี่น้องประชาชนจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

“เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา พระองค์พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ซึ่งเป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ 3 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะได้ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยอย่างยั่นยืนสืบไป” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย