ลุงป้อม” ถก คนช. เคาะกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับสร้างรายได้แก่ชุมชน จากการขายคาร์บอนเครดิต

ลุงป้อม” ถก คนช. เคาะกฎหมายป่าชุมชน 4 ฉบับสร้างรายได้แก่ชุมชน จากการขายคาร์บอนเครดิต

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 9.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน
และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 19 ฉบับ โดยเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในการจัดการป่าชุมชน พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนจัดการป่าชุมชน ที่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้เสนอ จำนวน 11,195 แห่ง
ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาออกกฎหมายอนุบัญญัติป่าชุมชน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากไม้และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ในป่าชุมชน การตรวจสอบและประเมินผลป่าชุมชน ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชนในการปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนช่วยลดสภาวะโลกร้อน

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า หลังจากที่อนุบัญญัติเหล่านี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน
มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต สามารถนำเงินกลับมาดูแลรักษาป่าชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต่อไป

หลังจากนั้นทรอวนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการคาดการณ์ สรุปผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2565 ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช.