รมว.สุชาติ มอบ โฆษก – รักษาการอธิบดี กพร. ลงราชบุรี เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ ตชด.

รมว.สุชาติ มอบ โฆษก – รักษาการอธิบดี กพร. ลงราชบุรี เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ ตชด.

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นำทีมไปพร้อมกับนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุลผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมการออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตำรวจตระเวนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ดำเนินการแล้ว 8 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดราชบุรีในวันนี้ มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการฝึกหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่อการประดับ ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ดำเนินการฝึกหลักสูตรการฝึกสานตะกร้าจากหวายเทียม และมอบวัสดุอุปกรณ์หลังฝึก ได้แก่ โครงตะกร้า หวายเทียม กรรไกร เข็ม กาวน้ำ เพื่อให้ผู้ฝึกเป็นเครื่องมือทำกินได้นำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมภายหลังจบการฝึกกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้งมีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาดด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสวนผึ้ง และประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครการประกันสังคมมาตรา 40 สำนักงานแรงงานจังหวัด โดยชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรีแจกไอศกรีมและขนม หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานยังได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครแรงงานและภาคเอกชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

ด้าน พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นั้น ปัจจุบันมีครู 12 คน เป็นตำรวจตระเวนชายแดน 8 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพมาฝึกให้กับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย