รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงราชบุรี เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ – ผู้สูงอายุ สร้างงาน เพิ่มรายได้ ต่อยอดอาชีพ

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงราชบุรี เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ – ผู้สูงอายุ สร้างงาน เพิ่มรายได้ ต่อยอดอาชีพ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ – วิถีความร่วมมือในการพัฒนาวัดกับชุมชน และตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่ง รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน จ.ราชบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ วัดใหญ่นครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมต่อยอดการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีถือเป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญของภาคตะวันตกที่เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี พบปะให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมการฝึกอาชีพกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กรมการจัดหางาน
เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ทันที ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และพบปะให้กำลังใจผู้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการประกอบขนมอบ และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง โดยระหว่างการฝึกจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ และเมื่อฝึกจบแล้วยังได้มอบอุปกรณ์เป็นเครื่องมือทำกินให้ด้วย เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ทันที ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 20 คน

พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย